Vårt møte med Jesus

Jeg er forberedt til å ta imot to sakramenter: mitt første skriftemål og min første hellige kommunion.

LAST NED ÅRSPLAN

Mars · Vi tilgis

Jesus tar imot alle mennesker

Barnet tror at alle mennesker som kommer til Gud og Jesus får tilgivelse for sine synder. Barnet kjenner til historien om den bortkomne sønnen og knytter dette til skriftemålet i Kirken. Barnet kan nevne flere tegn på faderens kjærlighet til sønnen i lignelsen om den bortkomne sønnen.

Vi bekjenner synder og vår tilgivelse i skriftemålet

Barnet er takknemlig for den utrolige gave det er at vi får tilgivelse av Gud for våre synder. Barnet vet at det viktigste i skriftemålet er bekjennelsen av synder og tilgivelsen som presten formidler. Barnet kan innledningensformelen til skriftemålsritualet.

Februar

Veien til Emaus og møtet med Jesus

Den hellige kommunion - møtet med Jesus

Januar · Vi minnes

Det siste måltid

Barnet opplever at det deltar i Jesu nattverd når menigheten samles til messe. Barnet kjenner til hendelsene under nattverden Jesus feiret med sine disipler. Barnet kan gjenfortelle hendelsene under det siste måltid og med egne ord fortelle om betydningen av det i dag.

Den eukaristiske bønn

Barnet ønsker å ta aktivt del i messefeiringen. Barnet vet at brødet og vinen blir forvandlet til Jesu legeme og blod under den eukaristiske bønn. Barnet kan si og synge akklamasjonen etter konsekrasjonsordene.

Desember · Vi takker

Jesus metter folket

Barnet tror at Jesus viste Guds kjærlighet og omsorg for oss ved å dele brød. Barnet vet at det finnes flere fortellinger i Evangeliene om når Jesus delte brød med mennesker. Barnet kan gjenfortelle historien om da Jesus mettet folket med brød.

Eukaristi

Barnet tror at brødet og vinen blir Jesu legeme og blod i Den hellige messe. Barnet vet at brød og vin blir båret fram til alteret for at de skal ble forvandlet til Jesu legeme og blod. Barnet kan forklare ordet eukaristi, nevne elementene som blir båret fram (brød og vin), og si hva det blir forvandlet til.

November · Vi hører

Gud snakker til oss

Barnet tror at Gud snakker til oss når vi leser i Bibelen – Guds ord, og når det blir lest høyt i Kirken. Barnet kjenner til historien om Samuel og betydning av å lytte. Barnet kan nevne de to delene av Bibelen; Det gamle testamentet og Det nye testamentet, og fremheve at Evangeliet i NT er den viktigste delen.

Ordets liturgi

Barnet ønsker å lytte oppmerksomt til lesningene under messen, fordi Gud snakker til oss. Barnet vet at det leses fra Bibelen – Guds ord – under ordets liturgi i messen, og at prekenen skal hjelpe oss til å forstå Guds ord. Barnet kan si menighetens svar etter lesninger, og utføre korstegn på panne, munn og hjerte ved evangeliet.

Oktober · Vi samles

De første kristne

Barnet tror at Kirken er en familie og at det selv er kalt til å leve i dette fellesskapet. Barnet kjenner til hvordan de første kristne samlet seg, og vet at Kirkens søndagsmesser er fortsettelsen av det. Barnet kan nevne viktige kjennetegn på det kristne fellesskap i urkirken: apostlenes lære, fellesskap, brødsbrytelsen og bønn.

Hva skjer i messen?

Barnet ønsker å delta i Den hellige messe for å tilbe Gud, vokse i Kristus og følge sitt kall til å leve i Kirkens fellesskap Barnet kjenner hoveddelene av Den hellige messe og knytter dette til kjennetegnene på fellesskap i urkirken. Barnet kan innlednings- og avslutningsritualet til messen: Korstegn og hilsen.

September · Vi hører til

Om forberedelsen til første skriftemål og første hellige kommunion

Barnet opplever at det er i fellesskap med alle barna som det skal gå til 1. kommunion med. Barnet vet at det gjennom det kommende året forbereder seg til å motta to sakramenter sammen med de andre barna i gruppen. Barnet skal kunne nevne de to sakramentene som det forbereder seg til: skriftemål og 1. kommunion.

Ett med Kristus og Kirken i dåpen

Barnet tror at det har blitt ett med Kristus i dåpen, og at det på den måten også ble en del av Kirkens fellesskap. Barnet kjenner til historien om Jesu dåp og dens tilknytning til vår egen dåp, og betydningen av hovedelementene i dåpsritualet (ord og vann). Barnet kan gjenfortelle historien om Jesu dåp, si hovedelementene i dåpsritualet utenat, og korse seg (med og uten vievann).

ANDRE RESSURSER